Itineraris de 4t d'ESO

D’acord amb la normativa actual, tots els alumnes de 4t d’ESO han de cursar les matèries següents:

 • Llengua catalana i literatura

 • Llengua castellana i literatura

 • Matemàtiques

 • Anglès

 • Ciències Socials, geografia i història

 • Educació física

 • Religió o cultura i valors ètics

A més de les matèries enumerades en l’apartat anterior, el currículum inclou 10 hores de matèries optatives. L’elecció d’aquestes matèries optatives ha de servir per consolidar aprenentatges bàsics i han de ser útils tan per a seguir estudis posteriors com per incorporar-se al món laboral. Per aquest motiu  i per facilitar-ne la tria l'Institut Coster de la torre proposa 3 itineraris:


 • Ciència i tecnologia. Aquest itinerari és el més adequat per aquells alumnes que vulguin continuar al centre estudiant batxillerat en la modalitat de Ciències i tecnologia.

 • Humanitats i ciències socials. Aquest itinerari està pensat per aquells alumnes que vulguin continuar al centre estudiant batxillerat en les modalitats de Humanitats o de Ciències Socials.

 • Aplicat. Aquest itinerari s’adreça a aquells alumnes que vulguin incorporar-se al món laboral, fer un cicle formatiu de grau mig o seguir algun altre tipus de formació de caire professional.


Les matèries optatives que conformen el 3 itineraris s’organitzen en quatre franges:


ITINERARIS

Franja 1

Franja 2

Franja 3

Franja 4

Ciència i tecnologia

Física i química

Tecnologia

Informàtica

Educació visual i plàstica

Cultura científica

Cultura clàssica

Filosofia

Francès*

Biologia i Geologia

Humanitats i ciències socials

Llatí

Economia

Informàtica

Cultura clàssica

Filosofia

Música

Cultura científica

Francès*

Aplicat

Ciències aplicades a l’activitat professional

Informàtica

Educació visual i plàstica

Música

Cultura clàssica

Cultura científica

Filosofia

Francès*

*En aquesta franja fan Francès aquells alumnes que ja l'han cursat de 1r a 3r.


CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE PRÈVIAMENT A FER LA TRIA:


 • L’oferta de matèries optatives queda supeditada al nombre de grups que es puguin crear. Dependrà dels alumnes que triïn cada opció i dels professors de cada especialitat de què es disposi el curs vinent.

 • La matèria d’Educació visual i plàstica de l’itinerari Ciència i tecnologia té com a objectiu ser una introducció al Dibuix tècnic de batxillerat i treballar la part de Geometria que necessitaran per a les Matemàtiques del batxillerat científic.

 • La matèria Cultura científica dels itineraris científic i humanístic es planteja com una introducció a la matèria comuna de batxillerat Ciències per al món contemporani.

 • La tria es fa per Internet omplit un informulari personalitzat que s'envia a les famílies. En cas de no ser possible us podeu adreçar a Secretaria o al tutor de grup i fer la tria en paper.

Comments