Modalitats de batxillerat

Al centre oferim 3 modalitats de batxillerat: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials.


Totes comparteixen les següents matèries comunes de 1r:

 • Llengua catalana i literatura

 • Llengua castellana i literatura

 • Llengua estrangera

 • Educació física

 • Filosofia

 • Ciències per al món contemporani


El currículum de cada modalitat es completa d’acord al quadre següent:


CIÈNCIES I TECNOLOGIA

Matèria d’opció

Matèries de modalitat

Modalitat/Específiques

Matemàtiques I

Biologia I

Química I

Física I

Psicologia

Tecnologia I

Dibuix Tècnic I

Francès

Estada a l’empresa


HUMANITATS / CIÈNCIES SOCIALS

Matèria d’opció

Matèries de modalitat

Modalitat/Específiques

Matemàtiques CS I

o

Llatí I

H. del món contemporani

Economia de l’empresa I

Grec I

Psicologia

Literatura Castellana

Francès

Estada a l’empresa


 • Totes les matèries de batxillerat estan distribuïdes en quatre franges horàries (blocs).

 • Totes les matèries que porten I (Biologia I, Llatí I, etc.) tenen una segona part que es fa  2n de BAT. La resta es fan només a 1r.

 • Els alumnes han de triar modalitat i han de cursar, entre primer i segon, un mínim de 6 matèries de la modalitat o d’opció de la modalitat triada.

 • Les matèries de Francès, Psicologia i Estada a l’empresa no es computen com a matèries de modalitat. Si es vol fer Religió no es pot triar cap matèria d’aquesta franja.

 • L’Estada a l’empresa té un total de 140h, que l’alumne cursa fora del centre, però dins del curs escolar. És una matèria de quatre hores que l’alumne té lliures en el seu horari.

 • La tria es fa per Internet omplit un formulari personalitzat que s'envia a les famílies. En cas de no disposar de correu electrònic es podrà fer la tria en paper i lliurar-la juntament amb el full de confirmació de plaça al tutor de 4t d’ESO.

Comments